14.12.2019. Субота
Огласи
Оглас за попуњавање слободног радног места

Радно место које се попуњава: „Чувар заштићеног подручја“.

Заинтересовани кандидати пријаве на јавни оглас, са кратком биографијом, могу доставити до 25.01.2019. године до 12 сати мејлом (електронском поштом), поштом или лично на адресу:

Јавно предузеће „Палић-Лудаш” Палић, Кањишки пут 17а, 24 413 Палић

или оффице@палиц-лудас.рс са назнаком „за конкурс“.

Конкурсна комисија ће о избору усменим путем на основу обављеног разговора са кандидатима проверити знања и вештине потребне за рад на радном месту.

О месту, дану и времену када ће се спровести усмени разговор са кандидатима, чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, и који испуњавају услове за оглашено радно место, кандидати ће бити благовремено обавештени.

Пријаве на конкурс, које су неблаговремене и непотпуне, неће бити разматране.