04.06.2020. Četvrtak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JN 1.1.8/17 - Novo putničko vozilo
13.11.2017.

Rok za predaju ponuda: 20.11.2017. godine do 10 časova na adresu naručioca.