04.06.2020. Četvrtak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JN 1.1.5/17 - Električna energija
21.12.2017.

 

Rok za predaju ponuda: 26.12.2017. godine do 12 časova na adresu naručioca.