01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JN 1.2.1/18 - Hortikulturalne usluge
10.03.2018.

 

Rok za predaju ponuda: 19.03.2018. godine do 12 časova na adresu naručioca.