01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JN 1.2.3/18 - Iznajmljivanje kranske kosilice sa rukovaocem
27.04.2018.

 

Rok za predaju ponuda: 09.05.2018. godine do 12 časova na adresu naručioca.