14.12.2019. Subota
Oglasi
Oglas za popunjavanje slobodnog radnog mesta

Radno mesto koje se popunjava: „Čuvar zaštićenog područja“.

Zainteresovani kandidati prijave na javni oglas, sa kratkom biografijom, mogu dostaviti do 25.01.2019. godine do 12 sati mejlom (elektronskom poštom), poštom ili lično na adresu:

Javno preduzeće „Palić-Ludaš” Palić, Kanjiški put 17a, 24 413 Palić

ili office@palic-ludas.rs sa naznakom „za konkurs“.

Konkursna komisija će o izboru usmenim putem na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima proveriti znanja i veštine potrebne za rad na radnom mestu.

O mestu, danu i vremenu kada će se sprovesti usmeni razgovor sa kandidatima, čije su prijave blagovremene, potpune i jasne, i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, kandidati će biti blagovremeno obavešteni.

Prijave na konkurs, koje su neblagovremene i nepotpune, neće biti razmatrane.