05.12.2020. Subota
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.1.5-4/19 Terensko vozilo
24.04.2019.

Rok za predaju ponuda: 07.05.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.