01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.2.1/19 Retoranske usluge
30.05.2019.

 

Rok za predaju ponuda: 07.06.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.