01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.3.1./19 Iznajmljivanje auto korpe sa rukovaocem za radove seče drveća
07.10.2019.
Rok za predaju ponuda: 16.10.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.