05.12.2020. Subota
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JN 1.2.4/18 - Iznajmljivanje auto korpe sa rukovaocem za usluge seče drveća
13.04.2018.

Rok za predaju ponuda: 23.04.2018. godine do 12 časova na adresu naručioca.