01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JN 1.2.8/18 - Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina sa rukovaocem za košenje
18.04.2018.

 

Rok za predaju ponuda: 25.04.2018. godine do 12 časova na adresu naručioca.