01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JN 1.2.9/18 - Izrada programa upravljanja ribarskim područjima
04.10.2018.

 

Rok za predaju ponuda: 12.10.2018. godine do 10 časova na adresu naručioca.