16.11.2018. Petak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JN 1.2.9/18 - Izrada programa upravljanja ribarskim područjima
30.10.2018.

 

Rok za predaju ponuda: 06.11.2018. godine do 10 časova na adresu naručioca.