17.11.2019. Nedelja
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.1.8/19 Seme trave i lucerke
01.04.2019.

Rok za predaju ponuda: 09.04.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.