02.12.2021. Četvrtak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.2.5./19 Usluge iznamljivanja poljoprivrednih masina sa rukovaocem
08.04.2019.

Rok za predaju ponuda: 16.04.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.