01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.1.8/2019 Seme cveća
03.05.2019.

Rok za predaju ponuda: 08.05.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.