05.12.2020. Subota
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.1.2./19 Nafta i destilati
24.06.2019.

Rok za predaju ponuda: 02.07.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.