27.05.2020. Sreda
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.1.1./19 Lukovice cveća
02.07.2019.

Rok za predaju ponuda: 08.07.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.