01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.2.2./19 Izrada projektno -tehničke dokumentacije za "Sunjog čardu"
04.07.2019.

Rok za predaju ponuda: 12.07.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.