27.05.2020. Sreda
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.2.6./19 Usluge iznajmljivanja kranske kosilice sa rukovaocem
12.08.2019.

Rok za predaju ponuda: 20.08.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.