28.05.2020. Četvrtak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.1.6./19 Građevinski materijali
27.10.2019.

Rok za predaju ponuda: 04.11.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.