01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.1.1./19 Lukovice cveća
27.10.2019.

Rok za predaju ponuda: 07.11.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.