01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.1.4./19 Električna energija
12.12.2019.

Rok za predaju ponuda: 20.12.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.