01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br.JNMV 1.2.4/20 Usluge u oblasti hortikulture
10.03.2020.

Rok za predaju ponuda: 18.03.2020. godine do 12 časova na adresu naručioca.