01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.2.2./20 Iznajmljivanje amfibije za seču trske
14.05.2020.

Rok za predaju ponuda: 25.05.2020. godine do 12 časova na adresu naručioca.