04.06.2020. Četvrtak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti JN1.1.3/2016 - Katamaran
08.12.2017.

Rok za predaju ponuda: 16.12.2016. godine do 10 časova na adresu naručioca.