20.11.2019. Sreda
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti JN1.1.3/2016 - Katamaran
08.12.2017.

Rok za predaju ponuda: 16.12.2016. godine do 10 časova na adresu naručioca.