24.06.2018. Nedelja
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama JN 1.1.4/2016 - Građevinski materijal
13.12.2017.

Rok za predaju ponuda: 21.12.2016. godine do 10 časova na adresu naručioca.