24.06.2018. Nedelja
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti JN 1.1.5/2016 - Električna energija
15.12.2017.

Rok za predaju ponuda: 23.12.2016. godine do 10 časova na adresu naručioca.