01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti JN 1.1.6/2016 - Razni grđevinski materijala
21.12.2017.

Rok za predaju ponuda: 29.12.2016. godine do 10 časova na adresu naručioca.