24.06.2018. Nedelja
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti JN 1.1.4/2017 - Nafta i destilati
21.06.2017.

Rok za predaju ponuda: 29.06.2017. godine do 11 časova na adresu naručioca.