24.04.2018. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama JN 1.1.6/2017 - Stoka
11.10.2017.

Rok za predaju ponuda: 20.10.2017. godine do 10 časova na adresu naručioca.