01.06.2020. Ponedeljak
Javne nabavke
Javne nabavka male vrednosti br. JN 1.1.7/17 - Globalni sistemi navigacije i pozicioniranja (GPS)
25.10.2017.

Rok za predaju ponuda: 02.11.2017. godine do 10 časova na adresu naručioca.