01.08.2021. Недеља
Актуелности
Дистрибуција дозволе за рекреативни риболов у 2020. години
31.01.2020.

Дистрибуција дозвола за рекреативни риболов у 2020. години

Јавно предузеће "Палић-Лудаш", корисник Рибарских подручја "Палић" и "Лудаш", је почело дистрибуцију дозволе за рекреативни риболов у 2020. години.

Висина накнаде за добијање дозволе за рекреативни риболов на водама Рибарских подручја „Палић" и "Лудаш“ (на заштићеним подручјима Парк природе „Палић“ и Специјални резерват природе „Лудашко језеро“) у 2020. години утврђује се на основу Правилника о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 89/2017):

Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју "Палић" (у заштићеном подручју Парк приороде "Палић") износи 2.500,00 динара.
Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју "Лудаш" (у заштићеном подручју Специјални резерват природе "Лудаш") износи 2.500,00 динара.
Вредност дневне дозволе за рекреативни риболов на свим рибарским подручјима износи 1.000,00 динара.


НАПОМЕНА: На основу члана 45. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/2014 и 95/2018 – др. закон) обавештавамо Вас да:
- сваки риболовац је дужан да води евиденцију о улову на јединственом обрасцу (Правилник о изгледу и садржини обрасца евиденције улова риболоваца и начину вођења евиденције о улову рибе, „Сл. гласник РС“, број 34/2015) коју издаје корисник рибарског подручја (ЈП "Палић-Лудаш"),
- евиденцију улова риболовац доставља кориснику на крају текуће године,
- корисник не може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио евиденцију улова за претходну годину,
- подаци из евиденције улова риболоваца саставни су део годишњег извештаја корисника.

Телефон: 024/4758-370 или 024/753-121 (радним данима 8-14х)
Е-маил: ribolov.palicludas@gmail.com