18.04.2021. Nedelja
Aktuelnosti
OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PREDLOGA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM SPOMENIK PRIRODE „STABLA HRASTA LUŽNJAKA NA PALIĆU“ ZA PERIOD 2020-2024.
08.11.2019.

Javno preduzeće „Palić Ludaš“ Palić, Upravljač zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“, saglasno članu 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/16 i 95/2018 - dr. zakon), u cilju obezbeđivanja učešća javnosti, stavlja na javni uvid predlog Plana upravljanja zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ za period 2020–2024. godine. Javni uvid traje u periodu od 11.11.2019. do 13.12.2019. godine. Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a, i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12, svakog radnog dana od 7  do 15 časova, u prostorijama Gradske kuće u Subotici (Trg Slobode 1, soba 128), svakog radnog dana od 12 do 13 časova,  u prostorijama Mesne zajednice „Palić“ na Palić (Splitska aleja broj 1, Palić 24413, telefon: 024-754-037), u skladu sa radnim vremenom kancelarije, kao i u elektronskom obliku na sajtu Grada Subotice i sajtu upravljača www.palic-ludas.rs .

Prezentacija predloga Plana i Javna rasprava će se održati 18.12.2019. godine u prostorijama MZ „Palić“ (Splitska aleja broj 1, Palić 24413) sa početkom u 12.00 časova.

JP „Palić-Ludaš“ Palić poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti predlog Plana upravljanja i najkasnije do 13.12.2019. dostavi mišljenja, primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: JP „Palić-Ludaš“, Kanjiški put 17a, Palić,  ili elektronskom poštom na adresu office@palic-ludas.rs .  Kontakt telefon Upravljača je 024 753 121.

 

Preuzmite predlog plana u PDF formatu