18.04.2021. Nedelja
Aktuelnosti
Distribucija dozvola za rekreativni ribolov u 2017. godini
28.02.2019.

Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić-Kireš-Ludaš" i "Bačka" (deo), je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2017. godini.

Visina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić-Kireš-Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) i "Bačka" deo u 2017.  godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2017. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 96/2016 od 02.12.2016.):

     D2 - godišnja dozvola 6.000 dinara,

     D3 - godišnja dozvola (za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%) 3.000 dinara,

     D4 - godišnja dozvola (za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina 600 dinara,

     D5 - godišnja dozvola za rekreativni ribolov na Ribarskom području "Palić-Kireš-Ludaš" 5.000,00 dinara,

     D6 - dnevna dozvola 1.000,00  dinara,

     D7 - višednevna dozvola 2.000,00  dinara.

     Dozvole se mogu nabaviti u prostorijama JP „Palić-Ludaš“ (Kanjiški put 17/a, Palić), kod ribočuvara zaposlenih u JP „Palić-Ludaš“.

    NAPOMENA: Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014) obaveštavamo Vas da:
     - svaki ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu na jedinstvenom obrascu (Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova ribolovaca i načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, „Sl. glasnik RS“, broj 34/2015) koju izdaje korisnik ribarskog područja (JP "Palić-Ludaš"),
     - evidenciju ulova ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine,
     - korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu,
     - podaci iz evidencije ulova ribolovaca sastavni su deo godišnjeg izveštaja korisnika.


    KONTAKT:

    Telefon: 024/753-121 (radnim danima 8-14h)
    E-mail: ribolov@palic-ludas.rs