Sektori

Javno preduzeće je organizovano tako da svoje delatnosti vrši efikasno, uspešno, racionalno i kvalitetno, sve sa ciljem da obezbedi ostvarivanje opšteg interesa. Shodno tome, preduzeće je podeljeno na 4 organizacione jedinice – sektora.
   

1. ORGANIZACIONA JEDINICA – PARKOVI

Organizaciona jedinica Komunalno održavanje – Parkovi vrši komunalnu delatnost, održavanje zelenila i čistoće, na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera. Delokrug rada je i proizvodnja sadnog materijala, drveća i žbunja u rasadniku, gajenje autohtonih vrsta koje su neophodne za potrebe sadnje na zaštićenim područjima, kao i neinvazivne alohtone vrste i dekorativne forme. 
   

2. ORGANAZACIONA JEDINICA - ZAJEDNIČKI POSLOVI

Rad organizacione jedinice zajednički poslovi se sprovodi u tri oblasti i to: opšti poslovi, nabavka i računovodstveno – finansijska. Opšti sektor izvršava poslove poslovnog sekretara, kadrovske poslove i učestvuje u tehničkoj izradi planova, programa i izveštaja o realizaciji istih. Sektor nabavke vodi celokupnu dokumentaciju vezanu za planiranje, praćenje i realizaciju nabavke roba, proizvoda, radova i usluga. Računovodstveno-financijski sektor obavlja poslove izrade programa poslovanja preduzeća, brine o poslovnim finansijama i sprovodi potrebne aktivnosti za pribavljanje ili plasiranje finansijskih sredstava.
   

3. ORGANIZACIONA JEDINICA - POLjOČUVARSKA SLUŽBA

Obradivo zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Poljočuvarska služba radi na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, proceni situacije, praćenju navodnjavanja i stanja odvodnih kanala, proveravanju da li postoji nezakonita okupacija, posebno u slučaju javnog zemljišta, zaštiti useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i nomadske ispaše; zaštita poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od nekontrolisanog širenja korova i parložne trave.
   

4. ORGANIZACIONA JEDINICA - ZAŠTITA PRIRODE

Organizaciona jedinica zaštite prirode nadležna je za primenu svih procedura i uputstava koji se odnose na delokrug rada usklađen sa Zakonom o zaštiti prirode. U delokrug rada spada i saradnja sa stručnim i naučnim institucijama u okviru realizacije aktivnosti iz Planova upravljanja, ali i naučnih i stručnih istraživanja koja se odvijaju na zaštićenim područjima. Tu je i održavanje kontakata i saradnja, po pitanjima upravljanja zaštićenim područjima, sa drugim upravljačima. Takođe i razvijanje međunarodne saradnje sa subjektima iz oblasti zaštite prirode.

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.