Novosti -> Aktuelnosti


25.07.2023.

Dragi posetioci Velikog parka i zaštićenih područja,

Zbog učestalih vremenskih nepogoda savetujemo Vas da pre izlaska u park i na površine zaštićenih područja pogledate vremensku prognozu.
O ponašanju na otvorenom u takvim prilikama možete pročitati više na sajtu:
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/mup-izdao-detaljno-uputstvo-kako-da-se-ponasate-za-vreme-supercelijske-oluje/9t9t2w3
https://www.ekspres.net/vesti/sta-ne-treba-da-se-radi-lada-grmi-seva-kada-je-oluja-21-7-2023

01.12.2022.

Distribucija dozvola za rekreativni ribolov u 2018. godini

Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić" i "Ludaš", je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2018. godini..

1_2.jpgVisina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić" i "Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) u 2018.  godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 89/2017):

Vrednost  godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Palić" (u zaštićenom području Park priorode "Palić") iznosi 2.000,00 dinara.
Vrednost  godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Ludaš" (u zaštićenom području Specijalni rezervat prirode "Ludaš") iznosi 2.000,00 dinara. ...

Detaljnije

Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ obaveštava građane koji žele da učestvuju u programu korišćenja tršćaka kroz SEČU TRSKE na zaštićenim područjima, da su određene lokacije i specificirani uslovi pod kojima mogu da se obavljaju te aktivnosti u:

1_1.jpg. Specijalom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ 
2. Specijalnom rezervatu prirode „Selevenjske pustare“
3. Parku prirode „Palić“

Sve aktivnosti koje će se sprovoditi su u skladu sa Programom korišćenja tršćaka za zaštićena područja za period 2015 - 2019 za koji su dobijeni Uslovi zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Rešenje br. 03-93/3 od 06.03.2015.), a u skladu su sa Planovima i Godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima.

Svi zainteresovani mogu da se jave stručnoj i čuvarskoj službi u upravnoj zgradi Javnog preduzeća ...

Detaljnije

03.02.2022.

 

Javno preduzeće „Palić Ludaš“ Palić, Upravljač zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“, saglasno članu 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/16 i 95/2018 – dr. zakon i 71/2021), u cilju obezbeđivanja učešća javnosti, stavlja na javni uvid predlog Plana upravljanja zaštićenim područjem Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“ za period 2022–2031. godine. Javni uvid traje u periodu od 04.02.2022. do 04.03.2022. godine. Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a, i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12) svakog radnog dana od 8 do 14 časova, u prostorijama Gradske kuće u Subotici (Trg Slobode 1, soba 128, svakog radnog dana od 12 do 13 časova), u prostorijama Opštine Kanjiža (Trg Glavni br. 1, 24420 Kanjiža), u prostorijama Mesne zajednice „Bački Vinogradi“ u Bačkim Vinogradima (Beogradska 2, 24415 Bački Vinogradi, telefon: 024–4757–003), u prostorijama Mesne zajednice „Horgoš“ u Horgošu (Velika 2, 24410 Horgoš, telefon: 024–792–041) u skladu sa radnim vremenom kancelarije, kao i u elektronskom obliku na sajtu Grada Subotice i sajtu upravljača www.palic–ludas.rs .

Prezentacija predloga Plana i Javna rasprava će se održati 10.05.2022. godine u Vizitorskom centru „Ludaš“ sa početkom u 12.00 časova.

JP „Palić–Ludaš“ Palić poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti predlog Plana upravljanja i najkasnije do 07.03.2022. dostavi mišljenja, primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: JP „Palić–Ludaš“, Kanjiški put 17a, Palić, ili elektronskom poštom na adresu office@palic–ludas.rs . Kontakt telefon Upravljača je 024 753 121.

Preuzmite predlog plana u PDF formatu.

28.12.2021.

Obraćamo se svim sugrađanima, positiocima Velikog parka na Paliću da je na području parka uslid vrimenski uslova došlo do odlamanja veći grana i stabala na području Parka prirode „Palić“. Zbog aktuelni vrimenski uslova teret velike količine leda na krošnjama stabala i snig opteretili su grane i mnoga stabla se još uvik povijaje i lome.

Stoga obavištavamo positioce da je opasno krećanje i boravak u parku i da to čine isključivo na sopstvenu odgovornost.

JP „Palić-Ludaš“ radi na sklanjanju izlomljeni grana i stabala i čišćenju staza.

Srdačno očekivamo sve positioce kad vrimenski uslovi dozvole neometan i brezbidan boravak u parku.

18.12.2020.

 

Obaveštenje o otkazivanju prezentacije

Obaveštenje

10.09.2020.

Javno  preduzeće  „Palić  Ludaš“ Palić,  Upravljač  zaštićenog  područja  Predeo izuzetnih odlika

„Subotička peščara“, saglasno članu 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/16 i 95/2018 – dr. zakon), u cilju obezbeđivanja učešća  javnosti,  stavlja  na  javni  uvid  predlog  Plana  upravljanja  Predelom  izuzetnih  odlika

„Subotička peščara“ za period 2021–2030. godine. Javni uvid traje u periodu od 14.09.2020. do 14.10.2020. godine. Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a, i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12) svakog radnog dana od 7 do 15 časova, u prostorijama Gradske kuće u Subotici (Trg Slobode 1, soba 128, svakog radnog dana od 12 do 13 časova, u prostorijama Mesne zajednice

„Hajdukovo“ u Hajdukovu (Borisa Kidriča 30, 24414 Hajdukovo, telefon: 024-4758-021), u MZ

„Palić“ na Palić (Splitska aleja broj 1, Palić 24413, telefon: 024-754-037), u MZ „Makova sedmica“ u Subotici (Majšanski put 362, 24000 Subotica, telefon 024/550-015) i u MZ „Kelebija“ u Subotici (Put Edvarda Kardelja 383, 24000 Subotica, telefon: 024/4780-205) u skladu sa radnim vremenom kancelarije, kao i u elektronskom obliku na sajtu Grada Subotice i sajtu upravljača www.palic-ludas.rs .

Prezentacija predloga Plana i Javna rasprava će se održati 21.12.2020. godine u Vizitorskom centru Ludaš sa početkom u 12.00 časova.

JP „Palić-Ludaš“ Palić poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti predlog Plana upravljanja i najkasnije do 14.10.2020. dostavi mišljenja, primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: JP „Palić-Ludaš“, Kanjiški put 17a, Palić, ili elektronskom poštom na adresu office@palic-ludas.rs . Kontakt telefon Upravljača je 024 753 121.

Preuzmite predlog plana u PDF formatu.

30.07.2020.

Ako želite pogledati mapu sa označenim molovima i stolovima koji treba da se sruše, kliknite na ovaj naslov

 OBAVEŠTENJE O UKLANJANJU MOLOVA I STOLOVA

11.06.2020.

Čuvarska služba Javnog preduzeća „Palić-Ludaš” i volonteri Udruženja ljubitelja prirode „Riparia“ su 06.05.2020. prebrojali gnezda rečnih galebova (Larus ridibundus) i crnoglavih galebova (Larus melanocephalus) na ostrvima drugog sektora Palićkog jezera.

Rezultat: - rečni galeb 1614 parova
              - crnoglavni galeb 406 parova

Za vreme sanacije Palićkog jezera 1970-tih godina, jezero je podeljeno na četiri sektora, u drugom sektoru su od nakupljenog mulja sa dna napravili ostrva. Svako ostrvo je pokriveno različitom vegetacijom zbog čega se na njima gnezde različite vrste ptica. Pored raznih pataka, čaplji, malih i velikih kormorana, na zapadnom kraju drugog ostrva i na celom trećem ostrvu se gnezde kolonije galebova. Gnezda su mestimično postavljena na rastojanju manjem od pola metra jedan do drugog.

Jedino stalno mesto gnežđenja crnoglavog galeba u Srbiji se nalazi na ovim ostrvima. Da bi gnežđenje bilo uspešno, ove ptice zahtevaju potpuni mir, i da nema visoke vegetacije na početku perioda gnežđenja. Stalnim održavanjem ostrva, tj. košenjem i uklanjanjem vegetacije pre sezone gnežđenja, podstičemo ove kolonije galebova da i dalje nastavljaju sa gnežđenjem.

Pre početka prebrojavanja gnezda, čuvari su pretpostavili da će broj gnezda biti veći nego prethodnih godina, ali na ovako veliki odskok niko nije računao. U zadnjih četrdeset godina gnezdilo se 10 do 50 parova crnoglavih galebova, izuzev nekih retkih godina gde je ovaj broj skočio na 150 parova, ili 2019. godine, kada posle uspešne akcije uklanjanja visoke vegetacije, gnezdilo se 266 para galebova. Međutim, 2020. godine imamo do sada najuspešnije gnežđenje, brojano je 406 gnezdećih parova na ostrvima.

Novi rekord u gnežđenju crnoglavih galebova na ptičijim ostrvima na Paliću

21.05.2020.

Zaposleni Javnog preduzeća ”Palić-Ludaš” u Specijalnom rezervatu prirode ”Ludaško jezero” za bivole su ogradili još 2,5 ha površinu zaraslo trskom, što su oni za par dana i udomili.

Javno preduće “Palić-Ludaš” od 2014. godine koristi domaće životonje za revitalizaciju (obnovu) i održavanje staništa, i to domaće životinje (ovce, koze, podolce i bivole). Smatramo da je ispaša najprirodniji način održavanja staništa, tj. sa najmanjim ulaganjem energije i novca dobijamo najbolje rezultate.

Bivoli izričito vole vlažna-močvarna područja gde pašu trsku, rogoz, šaš i ostalu močvarnu vegetaciju. U 2018. godini od Nacionalnog Parka Kiškunsag dobili smo pet junica bivola, za koje smo kod ušća Rečice Kireš ogradili električnim pastirem pašnjak. Životinje su za godinu dana popasli trsku i stvorili jedno novo stanište sa džombastom vegetacijom. Pozitivne promene su privukli gnezdeće vrste, kao što su: crvenonogi sprudnik (Tringa totanus), vivak (Vanellus vanellus), vlastelica (Himantopus himantopus).

A posebno nas je obradovala povratak veoma retkih vrsta ptica kao što su čaplja govedarka (Bubulcus ibis) i ražanj (Plegadis falcinellus) koje se hrane na ovim pašnjacima. Revitalizovane travnate površine su idealna mesta za divlje guske (Anser anser), koje bezbedno izvode svoje mlade guščiće na ove pašnjake.

Pošto je broj bivola povećan sa jednim domaćim bikom i novorođenim priraštajem bili smo primorani da im stanište povećamo, što smo i učinili zagrađivanjem 2,5 ha sa leve strane ušća. Planirano je da u okviru KFW projekta Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš, na ovoj teritoriji podignemo jednu osmatračnicu za posmatranje ptica.

Primarna uloga životinja je revitalizacija i održavanje staništa, a takođe podolaca i bivola imaju značajnu ulogu u programima za školarce i turistici, a pored toga našoj preduzeće je važno da se očuvaju genetski resursi.

Bivolima na Ludašu povećano stanište na ispašu

06.05.2020.

Obaveštavamo Vas da se odlukom vlade o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja (“Sl. glasnik RS“, broj 63 od 30.aprila 2020.) dozvoljava kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana-uz primenu preventivnih mera propisanih tom odlukom.

01.04.2020.

Obaveštavamo Vas da se Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. Glasnik RS” br. 31/2020-3, 36/2020-3, 38/2020-3, 39/2020-3, 43/2020-3, 47/2020-3, 49/2020-3, 53/2020-3) zabranjuje kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport.

 

Shodno gore navedenom, zabranjeno je kretanje i na određenim delovima zaštićenih područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“, Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“, Park Prirode “Palić“ i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“, kao što su parkovi, dečja igrališta, biciklističke, pešačke i edukativne staze, osmatračnice, kompleks Vizitorskog centra „Ludaš“ na Hajdukovu.

 

U skladu sa svim gore navedenim, zabranjeno je kretanje i na ribarskim područjima „Palić“ (II, III i IV sektor jezera Palić, Krvavo jezero (Omladinsko jezero), Kanal „Tisa-Palić“ - u granicama PP „Palić“, Kanal „Palić-Ludaš“ - u granicama PP „Palić“, „Bunarić“, Mrestilište) i „Ludaš“ (Jezero Ludaš, Kanal „Palić-Ludaš“, Rečica Kireš – uzvodno od uliva u jezero do železničke pruge, od železničke pruge do državne granice, Kanal Kireš – nizvodno od jezera Ludaš do tromeđe K.O. Palić, Bački Vinogradi, Martonoš (do Buki mosta)).

 

JP „Palić-Ludaš“ kroz čuvarsku službu kontroliše aktivnosti na zaštićenim i ribarskim područjima u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, a po potrebi u saradnji sa policijom.

 

Molimo vas da strogo poštujte mere za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19!

 

Obaveštenje o zabrani kretanja

31.01.2020.

Distribucija dozvola za rekreativni ribolov u 2020. godini

 

Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić" i "Ludaš", je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2020. godini.

 

Visina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić" i "Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) u 2020. godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2020. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 89/2017):

 

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Palić" (u zaštićenom području Park priorode "Palić") iznosi 2.500,00 dinara.

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Ludaš" (u zaštićenom području Specijalni rezervat prirode "Ludaš") iznosi 2.500,00 dinara.

Vrednost dnevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjima iznosi 1.000,00 dinara.

NAPOMENA: Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014 i 95/2018 – dr. zakon) obaveštavamo Vas da:

- svaki ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu na jedinstvenom obrascu (Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova ribolovaca i načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, „Sl. glasnik RS“, broj 34/2015) koju izdaje korisnik ribarskog područja (JP "Palić-Ludaš"),

- evidenciju ulova ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine,

- korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu,

- podaci iz evidencije ulova ribolovaca sastavni su deo godišnjeg izveštaja korisnika.

 

    Telefon: 024/4758-370 ili 024/753-121 (radnim danima 8-14h)

    E-mail: ribolov.palicludas@gmail.com

08.11.2019.

Javno preduzeće „Palić Ludaš“ Palić, Upravljač zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, saglasno članu 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/16 i 95/2018 – dr. zakon), u cilju obezbeđivanja učešća javnosti, stavlja na javni uvid predlog Plana upravljanja Specijalnim rezervatom prirode „Ludaško jezero“ za period 2020–2029. godine. Javni uvid traje u periodu od 11.11.2019. do 13.12.2019. godine. Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a, i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12) svakog radnog dana od 7 do 15 časova, u prostorijama Gradske kuće u Subotici (Trg Slobode 1, soba 128, svakog radnog dana od 12 do 13 časova, u prostorijama Mesne zajednice „Hajdukovo“ u Hajdukovu (Borisa Kidriča 30, 24414 Hajdukovo, telefon: 024-758-021) i u MZ „Šupljak“ u Šupljaku (Kostolanji Arpada 108, 24418 Šupljak) u skladu sa radnim vremenom kancelarije, kao i u elektronskom obliku na sajtu Grada Subotice i sajtu upravljača www.palic-ludas.rs .

Prezentacija predloga Plana i Javna rasprava će se održati 17.12.2019. godine u Mesnoj zajednici „Hajdukovo“ u Hajdukovu (Borisa Kidriča 30) sa početkom u 12.00 časova.

JP „Palić-Ludaš“ Palić poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti predlog Plana upravljanja i najkasnije do 13.12.2019. dostavi mišljenja, primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: JP „Palić-Ludaš“, Kanjiški put 17a, Palić, ili elektronskom poštom na adresu office@palic-ludas.rs . Kontakt telefon Upravljača je 024 753 121.

 

Preuzmite predlog plana u PDF formatu

08.11.2019.

Javno preduzeće „Palić Ludaš“ Palić, Upravljač zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“, saglasno članu 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/16 i 95/2018 - dr. zakon), u cilju obezbeđivanja učešća javnosti, stavlja na javni uvid predlog Plana upravljanja zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ za period 2020–2024. godine. Javni uvid traje u periodu od 11.11.2019. do 13.12.2019. godine. Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a, i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12, svakog radnog dana od 7  do 15 časova, u prostorijama Gradske kuće u Subotici (Trg Slobode 1, soba 128), svakog radnog dana od 12 do 13 časova,  u prostorijama Mesne zajednice „Palić“ na Palić (Splitska aleja broj 1, Palić 24413, telefon: 024-754-037), u skladu sa radnim vremenom kancelarije, kao i u elektronskom obliku na sajtu Grada Subotice i sajtu upravljača www.palic-ludas.rs .

Prezentacija predloga Plana i Javna rasprava će se održati 18.12.2019. godine u prostorijama MZ „Palić“ (Splitska aleja broj 1, Palić 24413) sa početkom u 12.00 časova.

JP „Palić-Ludaš“ Palić poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti predlog Plana upravljanja i najkasnije do 13.12.2019. dostavi mišljenja, primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: JP „Palić-Ludaš“, Kanjiški put 17a, Palić,  ili elektronskom poštom na adresu office@palic-ludas.rs .  Kontakt telefon Upravljača je 024 753 121.

 

Preuzmite predlog plana u PDF formatu

03.10.2019.

Saopštenje se možete pročitati ako kliknite na tekst

Saopštenje o ribokrađi

28.02.2019.

Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić-Kireš-Ludaš" i "Bačka" (deo), je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2017. godini.

Visina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić-Kireš-Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) i "Bačka" deo u 2017.  godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2017. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 96/2016 od 02.12.2016.):

     D2 - godišnja dozvola 6.000 dinara,

     D3 - godišnja dozvola (za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%) 3.000 dinara,

     D4 - godišnja dozvola (za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina 600 dinara,

     D5 - godišnja dozvola za rekreativni ribolov na Ribarskom području "Palić-Kireš-Ludaš" 5.000,00 dinara,

     D6 - dnevna dozvola 1.000,00  dinara,

     D7 - višednevna dozvola 2.000,00  dinara.

     Dozvole se mogu nabaviti u prostorijama JP „Palić-Ludaš“ (Kanjiški put 17/a, Palić), kod ribočuvara zaposlenih u JP „Palić-Ludaš“.

    NAPOMENA: Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014) obaveštavamo Vas da:
     - svaki ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu na jedinstvenom obrascu (Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova ribolovaca i načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, „Sl. glasnik RS“, broj 34/2015) koju izdaje korisnik ribarskog područja (JP "Palić-Ludaš"),
     - evidenciju ulova ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine,
     - korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu,
     - podaci iz evidencije ulova ribolovaca sastavni su deo godišnjeg izveštaja korisnika.


    KONTAKT:

    Telefon: 024/753-121 (radnim danima 8-14h)
    E-mail: ribolov@palic-ludas.rs

20.02.2019.

 

Kao i proteklih godina, Javno preduzeće „Palić – Ludaš“, uz podršku Gradske uprave Subotica, organizuje aktivnosti u sklopu projekta: Edukativne aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti – kampovi sa prirodnjačkim temama u 2019. godini.

Molimo sve zainteresovane organizacije i pojedince da se najkasnije do 15. marta 2019. godine jave i dostave predloge za svoje aktivnosti tokom kampa, kao i termin svoje posete, tačnije – period realizacije aktivnosti.

Sve predloge i pitanja slati na: office@palic-ludas.rs

 

 

31.12.2018.

Blagoslovjen Božić i uspješnu 2019. godinu želi Vam Javno preduzeće “Palić-Ludaš”!

Срећан Божић и Нову годину жели Вам Јавно предузеће „Палић-Лудаш“!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a Palics-Ludas közvállalat!

 

 

18.01.2018.

Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić" i "Ludaš", je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2018. godini.

Visina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić" i "Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) u 2018.  godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 89/2017):

Vrednost  godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Palić" (u zaštićenom području Park priorode "Palić") iznosi 2.000,00 dinara.
Vrednost  godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Ludaš" (u zaštićenom području Specijalni rezervat prirode "Ludaš") iznosi 2.000,00 dinara.
Vrednost dnevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjima iznosi 1.000,00 dinara.

112_1.jpg

    NAPOMENA: Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014) obaveštavamo Vas da:
     - svaki ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu na jedinstvenom obrascu (Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova ribolovaca i načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, „Sl. glasnik RS“, broj 34/2015) koju izdaje korisnik ribarskog područja (JP "Palić-Ludaš"),
     - evidenciju ulova ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine,
     - korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu,
     - podaci iz evidencije ulova ribolovaca sastavni su deo godišnjeg izveštaja korisnika.

    Telefon: 024/753-121 (radnim danima 8-14h)
    E-mail: ribolov@palic-ludas.rs

01.12.2017.

Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ obaveštava građane koji žele da učestvuju u programu korišćenja tršćaka kroz SEČU TRSKE na zaštićenim područjima, da su određene lokacije i specificirani uslovi pod kojima mogu da se obavljaju te aktivnosti u:

1. Specijalom rezervatu prirode „Ludaško jezero“
2. Specijalnom rezervatu prirode „Selevenjske pustare“
3. Parku prirode „Palić“

Sve aktivnosti koje će se sprovoditi su u skladu sa Programom korišćenja tršćaka za zaštićena područja za period 2015 - 2019 za koji su dobijeni Uslovi zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Rešenje br. 03-93/3 od 06.03.2015.), a u skladu su sa Planovima i Godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima.

111_1.jpg

Svi zainteresovani mogu da se jave stručnoj i čuvarskoj službi u upravnoj zgradi Javnog preduzeća „Palić – Ludaš“ – Master – Kanjiški put 17a, 24413 Palić, gde će dobiti na uvid tačne lokacije i instrukcije. Posetu obavezno najaviti telefonom: 024/753-121, (od 7 do 15 časova, svakog radnog dana).

16.10.2017.

Dana 28. septembra 2017. godine ministar zaštite životne sredine je doneo Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", broj 89/2017).

Vrednost  godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Palić" (u zaštićenom području Park priorode "Palić") iznosi 2.000,00 dinara.
Vrednost  godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Ludaš" (u zaštićenom području Specijalni rezervat prirode "Ludaš") iznosi 2.000,00 dinara.

Vrednost dnevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjima iznosi 1.000,00 dinara.

Vrednost višednevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjim iznosi 2.000,00 dinara.

Ovaj pravilnik primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

11.10.2017.

JP „Palić-Ludaš“ obaveštava sve zainteresovane strane da u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, član 3. stav 3. („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014), Odlukom zaštićenog područja Park prirode „Palić” („Službeni list Grada Subotice”, br. 15/13 i 17/13-ispravka), Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ („Službeni glasnik RS“, br. 30/2006), mišljenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (broj rešenja 03-2157/2 od 26.10.2016.) i odobrenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (dopis broj 324-07-131/2017-17 od 19.05.2017. i dopis broj 324-07-130/2017-17 od 19.05.2017.), Nadzorni odbor Upravljača zaštićenih područja na XXV sednici dana 06.10.2017. godine doneo je Odluku o proglašenju ribarskog područja „Palić“ na zaštićenom području Park prirode „Palić“ (broj 806-XXV-2/17 od 06.10.2017.) i Odluku o proglašenju ribarskog područja „Ludaš“ na zaštićenom području Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ (broj 806-XXV-1/17 od 06.10.2017.).

Granice ribarskog područja „Palić“:

 • II, III i IV sektor jezera Palić
 • Krvavo jezero (Omladinsko jezero)
 • Kanal Tisa-Palić - u granicama PP „Palić“
 • Kanal Palić-Ludaš - u granicama PP „Palić“
 • „Bunarić“
 • Mrestilište (“catch and release”)

Granice ribarskog područja „Ludaš“:

 • Jezero Ludaš
 • Kanal Palić-Ludaš - u granicama u grnicama SRP „Ludaško jezero“
 • Rečica Kireš – uzvodno od uliva u jezero do železničke pruge, od železničke pruge do državne granice
 • Kanal Kireš – nizvodno od jezera Ludaš do tromeđe K.O. Palić, Bački Vinogradi, Martonoš (do Buki mosta)

Obeležavanje granica ribarskih područja će se izvršiti najkasnije do 15. novembra 2017. godine.

U toku je izrada privremenih programa upravljanja ribarskim područjima „Palić“ i „Ludaš“ za 2018. godinu, koji će nakon izrade biti objavljeni i na ovom sajtu.

18.04.2017.

JP "Palić-Ludaš" obaveštava sve zainteresovane da Ugovor o privremenom ustupanju na korišćenje dela ribarskog područja „Bačka“ * (130-401-2168/2016-04 od 18.04.2016.) ističe 17.04.2017. godine nakon čega JP „Palić-Ludaš“ više nije korisnik dela ribarskog područja „Bačka“, zbog čega više nije u mogućnosti da distribuira dozvole za rekreativni ribolov (D2, D3 i D4) i dužno je da povuče  iz distribucije sve nerealizovane dozvole. Do sada prodate dozvole su i dalje važeće.

59_1.jpg

* Akumulacija između naselja Hajdukovo i Bački Vinogradi i Kelebijsko jezero.

59_2.jpg

29.03.2017.

Ovih dana, ukoliko prošetate našim zaštićenim područjima, možete da uočite prelepe žute cvetove gorocveta (Adonis vernalis). U pitanju je značajna vrsta stepskih predela istočne Evrope i jugoistočno – evropskih mediteranskih stepa, 10 – 40 cm visoka. Cveta od marta do maja. Raste na pesku, po sušnim livadama, po obodima kserofilnih šuma i predstavlja kserotermni relikt (vrstu određene oblasti koja je ostatak iz doba kada su u njoj vladali drugačiji uslovi života – suvo i toplo). Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji i štiti se kroz Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva.

58_1.jpg

Ovakvim stepskim staništima, na kojima i gorocvet živi,  upravlja se kroz sprovođenje mera aktivne zaštite prirode – kroz krčenje podrasta, košenje, jer bi u suprotnom došlo do sukcesije ekosistema – obrastanja žbunastim i drvenastim vrstama. U budućnosti se na ovim staništima planira prelaz na tradicionalno pašarenje.

58_2.jpg

Foto: Mikes Bence

24.03.2017.

Na našem najvećem zaštićenom području - Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara” čuvari su pri redovnom obilasku terena uočili jedinku slepog kučeta (Nannospalax leucodon montanosirmiensis).

57_2.jpg

Inače, kroz projekat Monitoring populacije retkih i ugroženih vrsta sisara na području Vojvodine se  od 2005. godine  prati stanje populacije slepog kučeta. Projekat realizuje Pokrajinski zavod za zaštitu prirode uz našu logističku podršku kao upravljača zaštićenog područja (Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara”) na kome su staništa slepog kučeta.

Nannospalax leucodon montanosyrmiensis – slepo kuče je jedna od prirodnih retkosti Subotičke peščare. Ovaj mali sisar iz reda glodara, koji ceo životni vek provodi pod zemljom, svoje prirodno stanište u Panoniji ima na stepi. Njegova prirodna staništa se danas nalaze na stepskim padinama Fruške Gore, u Deliblatskoj  i Subotičko horgoškoj peščari, na još očuvanim delovima sa stepskom vegetacijom. Kako je razvojem poljoprivrede, širenjem oranica, potisnut na sasvim male površine, Spalax se našao na listi ugroženih vrsta. Trenutno ima status strogo zaštićene divlje vrste – Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Sl. glasnik RS“, br. 5/2010).

Slepo kuče je na ovom zaštićenom području prvi put primećeno 2008. godine posle punih 30 godina odsustva sa naših terena. Nakon proglašenja zaštite 2003. godine i prestanka oranja na velikom kompleksu unutar Subotičke peščare, potreban mir i obnovljena peščarsko stepska vegetacija su pogodovale ponovnom pojavljivanju populacije slepog kučeta.

57_1.jpg

Očekujemo posetu koordinatora projekta Monitoring populacije retkih i ugroženih vrsta sisara na području Vojvodine i koordinatora ovog zaštićenog područja u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, kako bi se utvrdile karakteristike i trend ove populacije slepog kučeta.

23.03.2017.

Tokom prošle nedelje je na šumostepskim staništima Predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“, uspešno realizovano apsolutno prebrojavanje jedinki vrste šafranjika (Bulbocodium versicolor).

56_7.jpg

Ova aktivnost je samo deo jednog šireg projekta praćenja stanja – monitoringa – taksona, koji upravljač realizuje od 2003. godine sa nadležnim Zavodom za zaštitu prirode, a sa apsolutnim brojanjem se započelo 2015. godine.

Šafranjika je jedna od najugroženijih biljaka u Srbiji, na rubu trajnog iščezavanja. Glavni činilac ugroženosti je direktno uništavanje (preoravanje) staništa, koje se i desilo na velikom delu Subotičke peščare, davne 2002. godine.

Tadašnji pokušaj proširenja obradivih površina je prouzrokovao fragmentaciju iskonskih staništa ove vrste i doveo je na rub opstanka.

Prebrojavanje je rađeno ukupno pet dana, rezultati se obrađuju – konačnu sliku o stanju ovog taksona ćemo imati za pet godina. Veliku zahvalnost na pomoći na terenu u brojanju jedinki, dugujemo pokrajinskoj inspektorki za zaštitu životne sredine – Zlati Pavlović, brojnim članovima Planinarskog kluba Spartakiz Subotice – posebno Zoranu Vukmanovu, članovima Udruženja ljubitelja prirode Riparia, članovima Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesületiz Mađarske, predstavnicima Nacionalnog parka Kiškunšag iz Mađarske i našoj bivšoj koleginici Vesni Vider, koja je od samog početka učestvovala u ovom projektu.

Informacije o vrsti:

56_6.jpg

Foto: Mikes Bence

Šafranjika je višegodišnja zeljasta biljka, visoka 8-15 cm. Ima krtolastu lukovicu sa kožastom tunikom i dva do tri lista, koji su linearno lancetasti, goli i javljaju se u proleće za vreme cvetanja (februar – mart). Cvetovi su ružičasti ili ljubičasti, retko beli.

Veoma liči na srodnog mrazovca, koji je zastupljen na istom staništu, ali cveta u jesen.

Nizijska forma šafranjike je endemit Panonske nizije.

Malobrojne populacije šafranjike nalaze se jedino u Subotičko-Horgoškoj peščari – na manje tipičnom – peščarskom staništu (na smeđem aluvijalnom i žutom eolskom pesku) kao i na tresetno-humusnom zemljištu između peščanih dina. Preostali fragmenti naše populacije su u kategoriji I i II stepena zaštite u okviru Predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“.

Vrsta je zaštićena Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I - strogo zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10).

Ugroženost i osnovni uzroci ugroženosti:

 • eutrofizacija i ubrzana sukcesija ekosistema
 • neadekvatno upravljanje staništem – uzoravanje – koje dovodi do fragmentacije staništa
 • divlje i domaće životinje – nekontrolisana ispaša
 • uništavanje i direktno vađenje i odnošenje jedinki

56_1.jpg

Zašto je značajno prebrojavanje:

Apsolutno brojanje jedinki je značajno zbog praćenja stanja – kako  staništa, tako i same vrste. Ustanovljavanjem trenda populacije, videćemo koliko brzo napreduje revitalizacija šumostepskih staništa i da li su i koliko aktivnosti na merama aktivne zaštite prirode, koje upravljač realizuje od 2008. godine, efikasne.

56_2.jpg

56_3.jpg

56_4.jpg

56_5.jpg

56_8.jpg

56_10.jpg

56_11.jpg

56_12.jpg

56_13.jpg

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.